FileCraft 0.3

FileCraft 0.3

FileCraft Ltd. – Freeware –
FileCraft is a next generation FileSharing software, that comes build-in with numerous new features not found in other applications.

These features include options like for example a VPN (for anonymizing your IP address - we offer IP's from a range of countries), a Web Proxy that allows you to pass your web traffic through any filter (for example a company filter or to access blocked websites in your country), a working YouTube Views Increaser (handy for web promotions and marketing purposes), a Seedbox to seed your favorite torrents and more.

Check out the software and our website for more information, thank you!

Tổng quan

FileCraft là một Freeware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi FileCraft Ltd..

Phiên bản mới nhất của FileCraft là 0.3, phát hành vào ngày 08/12/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 08/12/2014.

FileCraft đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

FileCraft Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho FileCraft!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản